Geen wachttijden
Lestijd in overleg vastgesteld
Groot arsenaal slagwerkinstrumentarium

Sla je slag bij Intermezzo en schrijf je in.

Instrumenten Drumstel Marimba Drumstel Mallets Instrumenten Drumstel Vibrafoon Drumstel Pauken Marimba Drumstel

Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.  Wanneer u zich inschrijft voor een cursusjaar hoeft u zich niet ieder cursusjaar opnieuw in te schrijven. Voor het eind van het cursusjaar kunt u aangeven of u eventueel wilt stoppen met de cursus.

Annuleren van een inschrijving

Annulering van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Annulering is niet meer mogelijk nadat het cursusjaar is gestart.

Betaling

Op de door u ontvangen factuur staat aangegeven wanneer het cursusgeld dient te zijn overgeschreven. Bij latere instroom wordt het cursusgeld naar rato berekend. Als niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting wordt u de toegang tot de lessen ontzegd.

Toeslag

Voor klanten van 21 jaar en ouder brengt Slagwerkschool InterMezzo de wettelijk voorgeschreven Btw-toeslag in rekening.

Uitschrijven en restitutie cursusgeld

Tussentijds uitschrijven leidt niet tot restitutie van cursusgeld, met uitzondering van langdurige ziekte van 2 maanden en langer.

Verhindering of ziekte docent

Het aantal geplande lessen is zowel bij Harfa leerlingen, als bij Drums  leerlingen gebaseerd op 34 lessen. (Zie lescode rekening)  De lesduur wordt bepaald in overleg.  Tijdens het cursusjaar kunnen door omstandigheden die voortkomen uit buitengewoon verlof en/of ziekte maximaal twee lessen uitvallen. Indien er meer lessen uitvallen door omstandigheden die voortkomen uit buitengewoon verlof en/of ziekte van de docent en deze niet (kunnen) worden ingehaald, dan is over het verschil restitutie van cursusgeld mogelijk. De klant dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen. De berekening en betaling van restitutie vindt plaats na het einde van de cursus.

Bekendmaking verhindering of ziekte docent

Bij verhindering van de docent wordt de klant vooraf door de docent geïnformeerd en wordt een vervangend lesmoment afgesproken. Lesuitval in verband met ziekte wordt kenbaar gemaakt via een bericht op de deur van het lesgebouw. Klanten dienen zich hiervan zelf op de hoogte te stellen.

Verhindering of ziekte klant

Verhindering of ziekte van de klant meldt u rechtstreeks aan de docent via 0593-525525/06-22490637, bij niet opnemen via sms/WhatsApp. Of u mailt naar: Slagwerkschoolintermezzo@gmail.com. Verhindering of ziekte van de klant geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of op het volgen van een vervangende les. Indien u door zwaarwegende omstandigheden langere tijd (zijnde meer dan zes (6) aaneengesloten cursusweken) niet in staat bent de lessen te volgen, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval, dient u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Slagwerkschool InterMezzo. (Adres zie rekening). De eerste vier (4) aaneengesloten lessen die vanwege ziekte niet zijn genoten, worden niet vergoed. Het maximaal aantal lessen dat na de genoemde eerste periode van zes (6) aaneengesloten lessen kan worden gerestitueerd, bedraagt maximaal acht (8) aaneengesloten lessen. Indien de klant voorziet dat vanwege ziekte langer moet worden verzuimd, is volledig uitschrijven mogelijk. Hierbij wordt een uitschrijftermijn van zes (6) lessen gehanteerd en vervalt de voor de klant gereserveerde cursusplek.

 

Overige bepalingen

Roosteren van de lessen

Uitgangspunt voor het inroosteren van lessen is een vaste dag en een vast tijdstip. Mochten er redenen zijn hiervan af te wijken, dan wordt dit tijdig met de klant overlegd.

Aansprakelijkheid

Slagwerkschool InterMezzo is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van klanten. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen klanten en Slagwerkschool InterMezzo is het Nederlands recht van toepassing.

Portretrecht

Slagwerkschool InterMezzo kan foto/radioreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, brochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier of het les nemen vanuit voorgaand cursusjaar verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord.

Lessen

Zoals reeds gemeld wordt de lesduur in overleg bepaald, waarbij de lessen individueel  worden gegeven.

Klacht? Suggestie? Compliment?

Slagwerkschool InterMezzo wil graag van u horen welke zaken goed gaan of beter kunnen. Hierdoor kan de school de dienstverlening optimaliseren. Klachten, suggesties ter verbetering of complimenten kunt u doorgeven door gebruikt te maken van het e-mail adres slagwerkschoolintermezzo@gmail.com of door middel van ons contactformulier.

Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.